هدف از این تحقیق بررسی سود و عناصر تاثیر گذار بر آن با فرمت docx در قالب 29 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

کیفیت سود

2-1-1) اهداف حسابداری و گزارشگری مالی

2-1-2) ظهور نظریه کیفیت سود

2-1-3) مفهوم کیفیت سود

2-1-4) تعریف کیفیت سود

2-1-5) اهمیت ارزیابی کیفیت سود

2-1-6) عناصر تأثیرگذار بر کیفیت سود

2-1-6-1)روشهای حسابداری

2-1-6-2) برآوردهای  حسابداری

2-1-6-3) سیستم کنترلهای داخلی و مدیریت

2-1-6-4) نوع صنعت

2-1-6-5) ویژگیهای مالی

2-1-6-6) عوامل سیاسی

2-1-7) شاخص کیفیت سود

2-1-8) تحلیل  کیفیت سود

2-1-9) تحلیل بنیادی کیفیت سود

پیشینه

منابع

 

 

 

مدیران ، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت ها اختصاص داده اند . مدیران از حفظ روند رو به رشد سود منتفع می شوند . زیرا پاداش آنها به میزان سود شرکتها بستگی دارد . تحلیل گران مالی درگیر تجارت پردازش و تفسیر اطلاعات بوده و درک صحیح کیفیت سود یک بخش اساسی از این رویه می باشد . انتشار خبرهای خوب در مورد سود شرکتها بطور قابل ملاحظه ای بر قیمت سهام تأثیر می گذارد و بعید است که حساسیت و وسواس بازار نسبت به ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود کاهش یابد . همچنین تمرکز بازار بر سود خالص باعث عدم توجه به سایر شاخص های ارزیابی عملکرد شده است . در حالی که بایستی به این موضوع نیز توجه شود که آیا سود خالص گزارش شده نتیجه نهایی یک فرآیند گسترده حسابداری مورد نظر مدیران بوده است یا خیر .

 

 

 

ارزیابی کیفیت سود به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک خواهد کرد که قضاوت وارزیابی درستی از سود دوره جاری و برآورد سود آتی داشته باشند . این مطالعه رابطه بین کیفیت سود و قیمت و  بازده سهام طی مراحل چرخه عمر شرکتها را در ایران به صورت تجربی مورد بررسی و آزمون قرار می دهد . تاکنون تعریف واحدی از کیفیت سود وجود ندارد بلکه مفهومی نسبی است که به ارتباط آن با دیدگاهها و نگرش ها بستگی دارد و اگرچه هیچ معیار قاطعی برای ارزیابی آن تعریف نشده است اما فاکتورهای متعددی وجود دارند که بایستی در ارزیابی کیفیت سود مورد توجه قرار گیرند .

 

 

 

اهداف حسابداری و گزارشگری مالی از نیازها و خواسته های اطلاعاتی استفاده کنندگان نشأت می گیرد . هدف اصلی گزارشگری مالی بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری جهت کمک به استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه برای اخذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری می باشد . ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مذکور ، صورتهای مالی اساسی شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد می باشد که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشات مالی محسوب می گردند .