در این پروژه  پاورپوینت زمین شناسی مهندسی زمین ساخت ورقه ای  Plate tectonic در 102 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع طبق موارد زیر ارایه شده است:

1-  تعریف زمین ساخت

2-  اشتقاق قارّه‌ها (Continental Drift)

3-  یا اَبَرقارّه‌ به نام پانگه‌آ(Pangaea)

4-  پانتالاسا (Panthalassa

5-  بازسازی قاره بزرگ پانگه آ

6-  لورازیا ((Laurasia

7-  گندوانا (Gondwana)

8-  تتیس (Tethys)

9-  شکل وضعیّت قارّه ها در مراحل مختلف

10-  شواهد ارایه شده برای ایده جا به جایی قارّه ها:

11-  انطباق قارّه‌ها (Fit of the Continents)

12-  شواهد فسيل‌شناسي (Fossil evidence)

13-  موقعیّت فسیل مزوزوروس به دست آمده در قارّه های آفریقا و آمریکای جنوبی

14-   شباهت ساختماني (Structural similarities) و نوع سنگ(Rock type)

15-  شکل انطباق بین آمریکای جنوبی و آفریقا بر مبنای شواهد سنگ شناسی

16-  شواهد آب و هواي ديرينه (Paleoclimatic evidence)

17-  نظریه زمين ساخت ورقه‌اي Plate tectonic))

18-  صفحات لیتوسفر

19-  مغايرت نظریه زمین ساخت ورقه ای با نظريّه اشتقاق قارّه‌ها

20-  شکل مقطعی از کره زمین که در آن ارتباط بین صفحات مختلف نشان داده شده است

22-  حرکت ورقه ها نسبت به هم، در مرز بین صفحات به سه شکل مختلف می تواند صورت گیرد:

23-  مرز بين صفحات(Plate boundaries)

24-  مرزهاي واگرا یا دور شونده (Divergent boundaries):

25-  شکل افزایش وسعت بستر اقیانوس اطلس در اثر بالا آمدن موادّ مذاب

26-  مرزهاي همگرا یا نزدیک شونده (Convergent boundaries):

27-  منطقه فرورانش(Subduction zone):

28-  گودال عمیق اقيانوسي(Deep ocean trench):

29-  همگرايي اقيانوسي- قارّه‌اي (Oceanic-Continental Convergence)

30-  همگرايي اقيانوسي- اقيانوسي (Oceanic-Oceanic Convergence)

31-  همگرايي قارّه‌اي- قارّه‌اي (Continental- Continental Convergence)

32-  مرزهای گسل‌ تبديل (Transform fault boundaries):

33-  مکانیزم حركت صفحات لیتوسفر

34-  دو مدل پیشنهادی برای حرکت صفحات لیتوسفر

35-  جریان کنوکسیون

36-   فشار ناشي از تزريق موادّ مذاب در پشته‌هاي اقيانوسي

37-  شکل شماتیک حركت ورقه‌ها در اثر فشار ناشي از تزريق موادّ مذاب در پشته‌هاي اقيانوسي

Image result for ‫زمین ساخت ورقه ای‬‎