این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق مشکلات رفتاری کودکان را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.

 

 

 

 

تخمین شیوع مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان، کار سختی است چون معمولاً برای تشخیص مشکلات از ملاک های غیر استاندارد استفاده می شود و برچسب ها و تعاریف مختلفی ملاک عمل قرار می گیرند. در ضمن تغییر پذیری و تنوع رشدی و رفتاری کودکان از دوران نوزادی تا نوجوانی این اظهارنظر را که رفتار یا مجموعه رفتارهای خاصی معرف یک اختلال بالینی است را سخت تر می کند مگر در موارد خیلی شدید که به وضع متفاوت از رفتارها و مشکلات مربوط به دوران مختلف رشد می باشند (مثل برخی از ترس ها) در یک دوره طبیعی و در دوره دیگر نابهنجار شمرده می شود. مطالعات همه گیر شناسی نشان می دهند که در هر سال رشد حدوداً فقط 20 درصد کودکان مشکل رفتاری و هیجانی شدیدی دارند که در زندگی روزمره آنان اختلال ایجاد می کند (شرودر و گوردون، 2006).

 


محققین مختلف درباره درصد اختلالات رفتاری، ارقام گوناگونی را گزارش کرده اند. این اختلالات در گزارش و اعلام میزان و درصد اختلالات رفتاری بستگی به عوامل متعددی دارد که مهم ترین آنها عبارت است از:
1)    اهداف، نگرش ها و ویژگی های سازمان یا فردی که ارقام یاد شده را برآورد می کند.
2)    تعریفی که برای اختلالات رفتاری به کار برده می شود.
3)    علت یا عللی که منشا اختلالات رفتاری تلقی می شود.
4)    وسیله یا وسایل اندازه گیری و ارزشیابی که در تشخیص اختلالات رفتاری از آنها استفاده می شود (سیف نراقی،1370).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری مشکلات رفتاری

تعریف عملیاتی مشکلات رفتاری

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مشکلات رفتاری کودکان

مقدمه:    5
2-2 مشکلات رفتاری    6
2-2-1 علل ( سبب شناسی ) مشکلات رفتاری    6
2-2-1-1 نظریۀ عومل بیولوژیکی1 ( زیستی یا زیستی شناختی ):    6
به طور کلی نظریات بیولوژیک ها به سه عامل اصلی اشاره می کند:    7
2-2-1-2 نظریه روانکاوی ( تحلیل روانی ):    8
2-2-1-3 نظریه رفتاری یا نظریه یادگیری :    10
2-2-1-4 نظریه بوم شناسی ( اکولوژیکال ) و جامعه شناسی :    12
2-2-1-5 نظریه متقابل :    15
2-2-2 طبقه بندی و بررسی ویژگی های مشکلات رفتاری    16
2-2-3 طبقه مشکلات رشدی- جسمی – روانی    18
2-2-4 اختلالات رفتاری کودکان    19
تعریف و توصیف    19
همه گیر شناسی    22
2-2-5 سبب شناسی اختلالات رفتاری کودکان    24
2-2-5-1 نقش خانواده    24
2-2-5-2 نقش عوامل زیستی    26

 


يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی