هدف از این نوشتار تحقیق کامل در مورد معلولیت جسمی و جانبازی می باشد.

 

 

فیپس ولانگ وود (1980)می نویسند : اختلال در تصویر ذهنی ازجسم خویش زمانی پدید می آید که فردی که دچارصدمات جسمی گشته نتواند با تغییرات بوجود آمده و وضع جدید خود ، سازگاری کند . این نویسندگان می افزایند تغییراتی که در اثر معلولیت در روال عادی زندگی فرد پیش می آید و اختلالات در تصویر ذهنی ازجسم خویش می تواند افراد را از نظرروحی تحت تأثیر قرار دهد (توانگر،1373).مشکلات مربوط به ارتباط با جامعه از دیگر مشکلاتی است که فرد آسیب دیده با آن روبرو است.  در حقیقت اغلب از شرکت در فعالیتهای سیستم اجتماعی و فرهنگی که خود جزئی ازآن هستند محرومند. این محرومیت که ناشی ازموانع و محدودیتهای محیطی اجتماعی است با احساس بی اعتنایی، بی تفاوتی اطرافیان و جامعه متحول و تشدید می گردد( نامداری، 1368) . 

 


مشکلات روانی ، اجتماعی عوارضی است که پس از دوران جنگ به عنوان عارضه روانی – عصبی بر فرد آسیب دیده جنگ عارض شده است. به عبارت دیگرحالتی است که باعث محدودیت جسمی- حرکتی برای جانبازدر بعد روانی – اجتماعی ایجاد شده است و کارآیی فرد را کاهش داده است و ازاین لحاظ که حالات فوق باعث کاهش کارآیی و توانایی فرد می شود به عنوان مشکل مطرح خواهد شد. از جمله مسائل و مشکلات روانی جانبازان شامل افسردگی، گوشه گیری و انزوا طلبی ، احساس نا توانی و وابستگی ، احساس عدم کفایت ، کم اشتهایی ، بدبینی، احساس عدم پذیرش اجتماعی ، عدم اعتماد به دیگران ،اختلال خواب ،عدم اعتماد به نفس ، سرخوردگی و احساس گناه و ازدواج می باشد (نامداری، 1368)  .

 


ارتباط بین رزمنده معلول با نقش های وی درخانواده یکی دیگر ازمشکلات می باشد. در این زمینه جانسون (1980میلادی) می نویسد : هر چه شدت معلولیت رزمنده بیشتر باشد جابجایی نقش ها ومسؤلیت ها درمیان خانواده نیز شدت می یابد ، لذا در صورتی که اعضاء خانواده آنرا بپذیرند یک امرعادی بنظر می رسد و فشار و استرس جدیدی ایجاد نمی شود . اما اگر این جابجایی مسؤلیت و نقش ها مورد قبول اعضاء خانواده قرار نگیرد، باعث کشمکش های پیچیده می گردد که در نهایت موجب ایجاد استرس های جدید و اختلال در نظام و سلامت خانواده می شود(نوربالا،1372 )  . 

 

 


تقدیسی(1364) در بررسی های خود درمورد مشکلات جانبازان اینچنین می نویسد: مشکلات جانبازان شامل این موارد است . ناراحتیهای جسمی ، فقدان مسکن مناسب ، نداشتن شغل ، نبودن آموزش صحیح و مناسب عدم تفریحات و سرگرمی های مناسب و متنوع ، عدم آگاهی مردم و سازمانهای مربوط به جانبازان از نیازها و انتظارات آنها ، نبودن برنامه های آینده نگر، مشکلات روحی روانی، کمبود کادر توانبخشی، نحوه برخورد اطرافیان، تطبیق دادن خود با وضع جدید . 

 

 

 

 


فهرست مطالب

جنگ10
معلولیت10
تاریخچه معلولیت و نگرش به آن11
جانبازی درایران12
سازمان های متولی امور جانبازان14
مشکلات مربوط به جانبازان15
اقدامات اصلاحی انجام شده در رابطه با جانبازان18
نقش ورزش در خودباوری جانبازان21
نحوه خدات رسانی به جانبازان در ایران 22


ب- سوابق پژوهش 
مطالعات مربوط به معلولین و جانبازان در خارج و داخل کشور
منابع فارسی 
منابع انگلیسی