این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق جانباز را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.

 

 

عنوان جانباز گرچه یادآورتلاشی قطع شده است ، اما آغازمبارزه ای پیگیرو تلاشی خستگی ناپذیربا عزمی راسخ وایمانی استوار به رنگ دیگر است ، به شرط آنکه هیچ گاه سستی به خود راه نداده و اراده را کوتاه نیابد، که این از پای نیفتادن ها مقدمه پیروزی است . اما از طرف دیگر از دست دادن عضو یا اعضایی  واقعیتی است که خواه ناخواه از پذیرفتن آن گریزی نیست وبرای ترمیم این ضایعه باید به فعالیت و تلاش جسمی و معنوی و زنده نگه داشتن روحیه امیدواری و ایمان روی آورد  و بازگشت به زندگی معنوی و از سر گرفتن فعالیت در جامعه و خدمت در راه پیشرفت و تعالی انسان وقتی برای آنها میسر است که از آموزشهای مناسب محروم نمانند و از لحاظ روحی شکست و نومیدی به خود راه ندهند . 

 


 این فصل شامل 2 بخش با عنوان مبانی نظری پژوهش علاوه برتوضیحاتی درباره جانبازان و بیان مسائل و مشکلات آنان به ذکرمختصر اقداماتی که در ایران درراستای کمک به آنها ارائه شده ، می پردازد. بخش دوم  ادبیات تحقیق دربارۀ هر یک از متغیرها بیان شده است سوابق پژوهشی و مهمترین تحقیقات انجام شده ای که از روابط مفروض در این پژوهش حمایت می کند ارائه می گردد . 

 

 


توانگر(1373) بررسی رابطه روشهای مقابله ای با ویژگیهای فردی درجانبازان شهریزد را انجام داد. نتایج بدست آمده ازاین تحقیق حاکی ازوجود تفاوت درکاربردبعضی ازروشهای مقابله ای در بین جانبازان با مجروحیتهای مختلف می باشد .همچنین یافته ها نشان داده است که بین کاربرد روشهای مقابله ای با ویژگیهایی نظیر سن ، تأ هل ، رتبه فرزندی ، تحصیلات ، مدت مجروحیت ، تیپ شخصیتی ، و شکایت از ناراحتی عصبی و اختلال رفتاری ارتباط معنی دار آماری وجود دارد . (5%≥ p) در صورتیکه بین کاربرد این روشهای وویژگیهایی چون شغل و تعداد افراد تحت تکفل رابطه معنادار آماری مشاهده نگردید (5%≤p).

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری جانباز

تعریف عملیاتی جانباز

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش جانباز

جنگ
معلولیت
تاریخچه معلولیت و نگرش به آن11
جانبازی درایران12
سازمان های متولی امور جانبازان14
مشکلات مربوط به جانبازان15
اقدامات اصلاحی انجام شده در رابطه با جانبازان18
نقش ورزش در خودباوری جانبازان21
نحوه خدات رسانی به جانبازان در ایران 22


ب- سوابق پژوهش 
مطالعات مربوط به معلولین و جانبازان در خارج و داخل کشور

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی