دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوازش که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

 

 

تفريح مهم است. انسان بايد براي سالم ماندن هر روز به بازي هاي تفريحي بپردازد. بازي كردن دو حسن دارد: يكي به دست آوردن نوازش به ويژه در صورت برنده شدن و ديگر اين‎كه كودكتان حوصله‎اش سرنمي رود (فريد، ترجمه عظیمی، 1382). ولي نوازش چيست؟

 

 

نوازش عبارت است از هر نوع عملي از طرف شخص ديگر نسبت به شما تا به شما اطلاع دهد از وجود شما آگاه است. ما نياز داريم كه حضور ما توسط ديگران درك شود. يك تبسم، يك تعريف و يا حتي يك اخم نشان مي دهد كه حضور ما درك شده است. نياز ما به  نوازش بر مبناي عطشي است كه براي مورد توجه قرار گرفتن و به حساب آورده شدن داريم(فريد، ترجمه عظیمی، 1382). 

 

 


پژوهش فورمن (1988) در زمينه بررسي تحليل تبادل رفتار در زوج ها داراي روابط صميمانه و غيرصميمانه براساس پرسشنامه تبادل رفتاري مبتني بر نظريه مك كنا راجع به نوازش هاي مثبت و منفي در ابعاد«دادن/ گرفتن/ درخواست/ مضايقه» حاكي از آن بود كه ادراكات همسران به طور طبيعي با آشفتگي ها و سازگاري زناشويي آنها مرتبط است به طوري كه همسراني كه خودشان را از لحاظ رابطه زناشويي بالا درجه بندي مي كنند اسنادهاي فزاينه ارتباط در همسرشان ايجاد مي كنند و اهميت رفتارهاي منفي همسر را كم در نظر ميگيرند.

 

 

 

 


فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش نوازش

نوازش ها    29
انواع نوازش    29
نوازش كلامي در مقابل غيركلامي    30
نوازش گرم و نرم(مثبت) در مقابل نوازش سرد و نيش دار(منفي)    30
نوزاش شرطي در مقابل غيرشرطي    30
راه هاي به دست آوردن نوازش    31
نوازش و تقويت رفتار    31
اقتصاد نوازش    32
نوازش خواستن    33
خنثي كنندگان يا پس ران هاي "والد"    36 
وضعيت هاي زندگي
گروه درماني با رويكرد تحليل رفتار متقابل    45
رضايت زناشويي    47 
يافته هاي پژوهشي مرتبط با تحقيق    50 
پيشنه پژوهش انجام شده در خارج    50 
پيشينه پژوهش انجام شده در ايران    53 
جمع بندي    56

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی