در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی مهندسی هوا زدگی سنگ ها ، تشکیل خاک بر جا در 66 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل به طور کامل و جامع طبق موارد زیر ارایه شده است:

1-  تعریف هوازدگی

2-  فرسایش

3-  حرکت ثقلی مواد

4-  هوازدگي مكانيكي يا فيزيكي
 (Mechanical or Physical Weathering)

5-  انجماد:

6-  گرم و سرد شدن مكرّر:

7-  عدم تجانس سنگ‌ها:

8-  تبلور نمك‌ها:

9-  هوازدگي شيميايي
(Chemical Weathering) 

10-  هوازدگي شيميايي باعث تغييرات زير مي‌شود:

11-  انواع هوازدگي شيميايي

12-  پدیده انحلال در داخل غار

13-  عوامل مؤثر در هوازدگي

14-  خاك (Soil)

15-  انواع خاك‌ها

16-  افق‏ های خاک