چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای غیرمنطقی عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

 

 

تعریف مفهومی باورهای غیرمنطقی

باورهاي غيرمنطقي باورهايي هستند كه بر روان فرد سلطه دارند و عامل تعيين كننده نحوه تعبير و تفسير و معني دادن به رويدادها و تنظيم كننده كيفيت و كميت رفتارها و عواطف است. باورهاي غيرمنطقي حقيقت ندارد و با واقعيت منطبق نيست، بايد و حكم براي فرد مي آورد، تعادل فرد را از بين مي برد، از ايجاد نظم جلوگيري ميكند. و مانع مواجهه موفقيت آميز با حوادث تحريك كننده مي گردد (اليس ، 1995).

 

 

- تعریف عملیاتی باورهای غیرمنطقی

در این پژوهش منظور از باورهای غیر منطقی ، نمره ای است، که فرد در پرسش نامه باورهای غیر منطقی جونز كسب مي كند.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری باورهای غیرمنطقی

تعریف عملیاتی باورهای غیرمنطقی

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد باورهای غیرمنطقی

10باورهای غیرمنطقی
1-10-2 - تعریف باور و باورهای غیرمنطقی
2-10-2-- انواع باورهای غیرمنطقی
3-10-2-- خصوصیات باورهای منطقی
4-10-2 - طبقه بندی باور غیرمنطقی 


يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی