این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق باورهای غیرمنطقی قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری باورهای غیرمنطقی تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق باورهای غیرمنطقی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. 

 

 

باور غيرمنطقي، هر نوع فكر، هيجان يا رفتاري كه با عث تخريب نفس و متلاشي نمودن نفوذ خود باشد وازنتايج مهم آن اختلال درخوشي، شادماني، تندرستي انسان مي باشد. باورهاي غير منطقي، اهداف و خواسته هايي مي باشند كه به شكل اولويت ها و ترجيحات ضروري و الزامي نمود پيدا مي كنند و اگر برآورده گردند باعث آشفتگي فردي مي شوند (برنارد 1988؛ به نقل از کردفروشانی و همکاران،  1386).    يك باور، هرگونه فرض اساسي، چه آگاهانه ويا ناآگاهانه است كه به اشخاص اين آمادگي را مي دهد كه وقايع را به نحو خاصي درك كنند ونوع خاصي را از اعمال ، انجام دهند. باورها به سه دسته تقسيم مي شوند: توصيفي، سنجشي و تجويزي.


 

باورهاي توصيفی: 
واقعيتهاي مورد قبول راجع به يك فرد، ديگران و اوضاع مختلف مي باشند. مثلاً فردي ممكن است معتقد باشد وي فرصت زيادي براي رسيدن به موفقيت دارد.

 

باورهاي سنجشي: 
بيان كننده قضاوتهايي نظير خوبي، بدي، درست و يا اشتباه در روابط با خود و ديگران و محيط است. باورهاي سنجشي مي تواند مطابق با باورهاي توصيفي باشد. مثلاً «من استعداد خوبي براي موسيقي دارم». 

 


باورهاي تجويزي:
 آنچه را يك فرد بالاجبار بايد انجام دهد، ديكته مي كنند و اين در صورتي است كه كارهاي او بايد مبتني بر باورهاي قابل ارزيابي باشند. مثلاً بر اساس باورهاي قابل ارزيابي و توصيفي بالا مي توان گفت كه: اظهار قاطع كردن، كاميابي و اظهار عقيده كردن رفتارهاي شايسته ای هستند و خود يك فرد و ديگران بايد به اين صورت عمل كنند. باورها ابعاد شناختي، نفساني و رفتاري دارند. بعد شناختي عبارت است از اطلاعاتي كه آن باور مبتني برآن است و اساسي براي قضاوت در مورد آنچه خوب، بد، درست يا اشتباه است، می باشد. مبناي اطلاعات و قضاوت براي بعد شناختي يك باور از منابع بسياري ناشي مي شود. نمودهاي قدرت نظير والدين منشا مهمي هستند. در چارچوب روابط فرزند و والدين، فرزندان وقايع مهمي را در خصوص دنيا ، شرايط خاص و مردم وخودشان فرا مي گيرند. همچنين قضاوتهايي راجع به وقايع ياد مي گيرند ودوست دارند هم اين وقايع را و هم قضاوتهاي انجام شده را در مورد آنها به طور كامل قبول كنند. اين وقايع ممكن است ريشه در خرافات، واقعيات يا اسطوره ها داشته باشند. يك قضاوت ممكن است صحيح و قابل تغيير يا نادرست و پايدار در شرايط گوناگون به حساب نيايد.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف نظری باورهای غیرمنطقی

تعریف عملیاتی باورهای غیرمنطقی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش باورهای غیرمنطقی

10باورهای غیرمنطقی
1-10-2 - تعریف باور و باورهای غیرمنطقی
2-10-2-- انواع باورهای غیرمنطقی
3-10-2-- خصوصیات باورهای منطقی
4-10-2 - طبقه بندی باور غیرمنطقی 


يشينه تحقيقاتي 
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی