هدف از این پایان نامه بررسی رویکردها و نظریه های مختلف انگیزشی می باشد.

 

 

رویکرد اجتماعی – فرهنگی، انگیزش بر مشارکت در جوامع عمل  تاکید می ورزد. افراد برای حفظ هویت و روابط بین فردی-شان با اجتماع، در فعالیت ها درگیر می شوند. در رویکرد اجتماعی و فرهنگی به انگیزش مفهوم؛ هویت؛  مفهومی اساسی است. در این رویکرد، انگیزش زائیده هویت، هویت زائیده مشارکت افراد است و چالش عمده در این جا اطمینان یافتن از این مساله است که همه دانش آموزان، اعضای کاملاً مشارکت کننده اجتماع باشند (وولفونک، 2004؛ سیف، 1386).

 


رویکرد انتظار ضرب در ارزش به وسیله اکلس، آدلر و میسی ، 1984 و اکلس و ویگفیلد ، 1992) ارائه شده است و انگیزش را حاصل باورهای فرد درباره پیامدهای احتمالی رفتار و نیز ارزش مشوقی آن پیامدها می داند این نظریه انگیزشی هم جنبه رفتاری دارد و هم جنبه شناختی (وولفونک، 2004). طبق این نظریه، افراد برای انجام تکلیفی برانگیخته می شوند که پیامد با ارزشی داشته باشد و برای انجام تکالیفی که پیامدهایش ارزش مند نباشد، انگیزه کمتری نشان می دهند. 

 

 


بنیان گذار نظریه شناختی – اجتماعی، آلبرت بندورا، است. در نظریه شناختی – اجتماعی فرض بر این است که عوامل محیطی و فرآیندهای درونی مشترکاً رفتار را کنترل می کنند. ظرفیت فوق العاده انسان در استفاده از نماها او را قادر می سازد تا رویدادها را در ذهن خود بازنمایی کنند، تجارب هشیار خود را تحلیل کند، با دیگران و در هر فاصله ای از زمان و مکان ارتباط برقرار کند، به تخیل و طرح ریزی و خلق آثار و امور بپردازد بندورا (بندورا، 1986) می گوید: عوامل شخصی ( ازجمله باورها، انتظارات، نگرش ها، دانش، راهبردها و مانند این ها)، رویدادهای محیطی (فیزیکی و اجتماعی) و رفتارهای (عملی و کلامی) فرد با یکدیگر تأثیر متقابل دارند و هیچ یک از این سه  جزء را نمی توان جدا از اجزای یک دیگر به عنوان تعیین کننده رفتار انسان به حساب آورد. بندورا این تعامل سه جانبه را به صورت موقعیت (2-4) نشان داده و آن را تعیین-گری متقابل (جبر متقابل) نامیده است. 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری باوردهای انگیزشی

تعریف عملیاتی باورهای انگیزشی

2-2-7- باورهای انگیزشی    21
2-2-7-1- تعریف انگیزه و انگیزش    21
2-2-7-2- انگیزش درونی و بیرونی    23
2-2-7-3- باورهای انگیزشی    25
2-2-7-4- اجزاء باورهای انگیزشی    29
2-2-7-4-1-خودکارآمدی:    29
2-2-7-4-2- شکلگیری باورهای خودکارآمدی    30
2-2-7-4-3- خودکارآمدی و انتظارات پیامد    32
2-2-7-4-4- خودکارآمدی در موقعیتهای تحصیلی    32
2-2-7-4-5- ارزشگذاری درونی تکلیف    35
2-2-7-4-6- اضطراب امتحان    37
2-2-8- رویکردهای مختلف انگیزشی    42
2-2-8-1- رویکرد رفتاری    42
2-2-8-2- رویکرد شناختی    44
2-2-8-3- رویکرد انسانگرایی    46
2-2-8-4- رویکرد اجتماعی – فرهنگی    48
2-2-8-5- رویکرد انتظار ضرب در ارزش    49
2-2-8-6- رویکرد شناختی – اجتماعی    49
2-2-9- رابطه خودتنظیمی و انگیزش    51
2-3- بخش دوم: پیشینه پژوهش    53
2-3-1- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور    54
2-3-2- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور    65

 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی