دانلود ادبیات نظری و پیشینه تجربی دلبستگی که در آن به بررسی (چارچوب) مبانی نظری و پیشینه پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم. 

 

 


نوزادان دلبسته ایمن، بیشتر از نوزادان ناایمن (که در روابطشان با والد، شکننده و نامطمئن است)؛ وضع دلبستگی خود را حفظ می‏کنند. علاوه بر این، در خانواده‏هایی که از لحاظ مرتبه اجتماعی – اقتصادی متوسط هستند و شرایط زندگی با ثباتی دارند، کیفیت دلبستگی معمولاً تا سال‏های کودکی، امن و کاملاً با ثبات است. اما در خانواده‏هایی که از لحاظ مرتبه اجتماعی – اقتصادی پائین هستند و استرس‌های روزمره زیادی دارند وضع دلبستگی بی ثبات است. در خانواده‏هایی که متحمل تغییرات مهم زندگی مانند شغل و وضع زناشویی می‌شوند نیز، کیفیت دلبستگی گاهی در جهت مثبت و گاهی منفی، تغییر می‏کند. 

 

 

 

در مورد ثبات یا تغییر در سبک‏های دلبستگی تحقیقات و نظریات متناقضی وجود دارد مثلاً بالبی (1980) معتقد است ادبیات موجود نشان می‏دهد که رفتار دلبستگی نه تنها جزئی از نوزاد است بلکه جزئی از کودکی، نوجوانی و جوانی است. یکی از اصول اصلی نظریه دلبستگی، تداوم دلبستگی در سراسر زندگی افراد است. کونیز و رید، 1994، به نقل از امیری، 1390، با استفاده از مدل‏های درونکاری 3 عامل را ذکر کرده‌اند که می‏تواند تعیین کننده ثبات دلبستگی باشد. 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری دلبستگی

تعریف عملیاتی دلبستگی

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش دلبستگی 

4-1-2   دلبستگي
1-4-1-2   چگونگي پيدايش و رشد دلبستگي
2-4-1-2  ثبات دلبستگي    
3-4-1-2   بزرگسالي و كيفيت دلبستگي
4-4-1-2   انواع دلبستگي
5-4-1-2   انواع دلبستگي بزرگسالان
6-4-1-2   دلبستگي و روابط عاشقانه
 7-4-1-2  دلبستگي از ديدگاه هاي متفاوت


2-5- پيشينه تحقيقاتي داخلی و خارجی دلبستگی

2-5-1- پيشينه داخلی
2-5-2- پيشينه خارجی 

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی