فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری فرد سیگاری عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.  چهارچوب این  پژوهش پنداشتی است و براساس مفاهیم سلامتی و الگوی باور بهداشتی استوار می باشد که تحت این مفاهیم تعریف سلامتی، ابعاد مختلف سلامتی، سلامت فردی، عوامل موثر بر سلامت انسانها، سبک زندگی، سلامت جوانان، اعتیاد، استعمال دخانیات، علل گرایش به سیگار، الگوی باور بهداشتی و نقش پرستار بهداشت جامعه در ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه مورد بحث قرار می گیرد.

 

 

 

از آنجا که وضعیت  سلامت  بالغین  متاثر از رفتارهای  بهداشتی دوران  کودکی و نوجوانی آنان می باشد، رفتارهای پر مخاطره ای  چون  استعمال سیگار، مصرف الکل، تغذیه  نامناسب و خشونت به صورت  کوتاه مدت  یا  بلند مدت تاثیرات دائمی در بزرگسالی خواهد داشت و تغییر دادن این رفتارها کار بسیار مشکلی می باشد. بررسي هاي  مختلف  نيز  تاييد مي كند چه در كشورهاي توسعه يافته و چه در كشورهاي در حال توسعه، شيوع مصرف سيگار در جوانان رو به افزايش و سن شروع آن روبه كاهش است(53و54).

 

 

 

 

استعمال دخانیات رفتار پیچیده ای است که با عوامل مختلف محیطی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی، همسالان و ... در ارتباط  است(47). عوامل خطر اجتماعی – جمعیتی شامل خانواده  با  وضعیت اقتصادی  پایین است. عوامل خطر محیطی شامل دسترسی و موجود بودن مشتقات تنباکو، تبلیغات سیگار، قیمت مشتقات تنباکو، وجود تصور طبیعی بودن استعمال سیگار، مصرف سیگار توسط همکلاسی ها، خواهر و برادرها و عدم توجه والدین به این مساله است. عوامل خطر فردی شامل کمبود اعتماد به نفس و عدم  توانایی رد کردن پیشنهاد استفاده از تنباکو هستند(13). شواهد قابل توجهی وجود دارد که تبلیغات دخانیات در دهه های اخیر اختصاصا جوانان و نوجوانان را مورد هدف قرار داده اند.

 

 

 

 

 

 


فهرست مطالب

تعریف نظری فرد سیگاری

تعریف عملیاتی فرد سیگاری

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرد سیگاری 

تعریف سلامتی
ابعاد مختلف سلامتی
سلامت فردی
عوامل موثر بر سلامت انسانها
سلامت جوانان
اعتیاد
استعمال دخانیات
علل گرایش به سیگار
الگوی باور بهداشتی
نقش پرستار بهداشت جامعه در ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه
نمای شماتیک الگوی باور بهداشتی (1974-  بیکر و میمن)
برمبنای نظریه لوین و همکارانش رفتار بستگی به دو متغیر دارد
آسيب پذيري درك شده: 
شدت يا جديت درك شده
منافع درك شده
موانع درك شده
راهنما براي عمل
خودكارآمدي

پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی در مورد فرد سیگاری

منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی