فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اختلالات روانی عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.  

 

 

افلاطون، رفتارپریشی را برخاسته از تعارضات درونی بین هیجان و عقل به شمار می آورد. برخورد با مبتلایان به این اختلالات خط سیری از برخورد غیر انسانی تا برخرد های انسانی تر را شامل می شود.جبش معطوف به درمان انسانی تر با این بیماران با کار های فلیپ پنیل آغاز شد. به تدریج تغییرات اصلاحی تر بیشتری آغاز و ادامه یافت و تحقیقات علمی بیشتری در زمینه اختلالات روانی انجام گرفت. از آن جا که اختلالات روانی طیف وسیعی را شامل می شود، در اینجا فقط به ذکر آن دسته از اختلالاتی می پردازیم که در فهرست نشانگان اختلالات روان شناختی پرسش نامه SCL-90 مطرح شده است.

 

 

 

در این قسمت به پژوهش های مربوط به شیوع اختلالات روانی در زندانیان پرداخته می شود؛ قاسم بکلو، الهی، جوان و محمود زاده (1392) در پژوهشی با عنوان "بررسی میزان شیوع ختلالات روان پزشکی در زندانیان مرد زندان خوی" به این نتایج دست یافتند: شیوع کلی اختلالات شخصیت در نمونه ی 210 نفری آن ها 8/58% درصد بود، که از این درصد 9/77% دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی و 1/24% دارای اختلال شصیت مرزی بودند.26% نمونه نیز دارای اختلال روان پزشکی در محور یک بودند، که در میان آن ها اختلال افسردگی خفیف (3/5%) و اختلال افسردگی اساسی (8/4%) بیشترین میزان شیوع را به خود اختصاص می دادند.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلالات روانی

تعریف اختلال روانی    10

تاریخچه اختلالات روانی    11
اسکیزوفرنی    12
اختلالات بدنی شده    13
افسردگی عمده    14
اختلالات اضطرابی    15
هراس (ترس مرضی)    15
اختلال وسواسی- جبری    16
اختلالات شخصیت    17
•    اختلال شخصیت پارانوئید (بد گمان)    18
•    اختلال شخصیت ضد اجتماعی    19
ارتباط انواع اختلالات روانی با جرم    19
فراوانی بیماری های روانی در مجرمان    20
پیشینه تحقیق    21
پژوهش های انجام شده در ایران    22
پژوهش های انجام شده در خارج از ایران    26


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی