فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری آزمون عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.  

 

 

ویژگی های اصلی یک آزمون  خوب 
الف: اعتبار یا پایایی:منظور از این اعتبار این است که اگر یک آزمون دوبار در مورد یک آزمودنی به کار برود نتایج تقریباً یکسانی به دست آید. بنابراین می توان گفت که اعتبار یک آزمون عبارت است از ثبات و پایایی نتایج آن در اجرای متعدد است.اگرآزمون در هر بار اجرا نتایج متفاوتی بدهد،آن آزمون پایا نخواهد بود و در واقع چیزی را به درستی اندازه نخواهد گرفت و در این حالت آزمون اطلاعات مفیدی را به ما نخواهد داد.بنابراین در این جا انسجام داخلی آزمون مورد نظر است.نتایج یک آزمون می-تواند تحت تأثیر تغییرات محیط و تمایل لحظه ای آزمودنی قرار بگیرد.اعتبار آزمون را به شیوه های زیر اندازه می گیرند:

 


1.اجرای مجدد یک آزمون:آزمونی را در مورد یک گروه  اجرا می کنند و بعد از گذشت یک زمان مشخص مثلاً یک هفته، همان آزمون را با همان شرایط در مورد همان گروه تکرار می کنند.نتایج دو نوبت را با یکدیگر مقایسه می کنند.اگر بین نتایج دو نوبت همبستگی مثبت قابل قبولی دیده شود،آزمون از اعتبار برخوردار است.

 

2. اجرای دو فرم موازی: این روش ایجاب می کند که ما از یک آزمون دو فرم موازی داشته باشیم.دو آزمون را وقتی موازی گویند که از نظر درجه ی دشواری، قدرت تشخیص و محتوای درونی مثل هم باشند و تنها از نظر شکل ظاهر تفاوت داشته باشند. اگر از یک آزمون دو فرم موازی در دست باشد می توان هردو فرم را پشت سرهم(بدون فاصله زمانی) یا با فاصله زمانی چند روز اجرا کرد و ضریب همبستگی بین دو سری نمره را به دست آورد.ضریب همبستگی به دست آمده اعتبار آزمون خواهد بود.

 

3. روش دو نیمه کردن:  در این روش آزمون را در یک زمان واحد و در مورد تعدادی از آزمودنی ها به کار  می برند. پس از اجرای آزمون،آن را به دو نیمه تقسیم می کنند.بدین ترتیب که سؤال های زوج آن را به عنوان یک آزمون و سؤال های فرد آن را به عنوان آزمون دیگر در نظرمی گیرند.یعنی برای هر آزمودنی دو نمره به دست می آورند. بین دو سری نمره ضریب همبستگی محاسبه می شود.

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل دوم چارچوب نظری و پیشینه پژوهش آزمون

2-6- تعریف آزمون    10
2-6-1- ویژگیهای اصلی یک آزمون  خوب    12
2-6-2- ویژگیهای فرعی یک آزمون خوب    15
2-6-3- نظریه کلاسیک نمره واقعی    16
2-6-4- نظریه خصیصه مکنون    17
2-6-5- عناصر مورد نظر در تهیّه و استاندارد کردن آزمونها    18

 پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی در مورد آزمون


منابع و مآخذ
منابع فارسی    
منابع انگلیسی