دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

تاثیر سیاست تغییر اوباما بر روابط ایران و آمریکا

 
چکیده:
نگاهی گذرا به تاریخ جهان از گذشته تا به حال موید این مسأله است که انسان‌ها از دیر باز تاکنون به ضرورت وجود ارتباطات سیاسی و اقتصادی و تبادل فرهنگی با سایر جوامع معتقد بوده و ضمن تلاش برای شناختی مبتنی بر واقعیات از سایر انسان‌ها، همواره می کوشید‌ه‌اند در جهت حفظ و ارتقای منافع خود در مناسبات با دیگران از هیچ تلاشی فرو گذار نکنند. از آن‌جا که در دنیای کنونی ، تعاملات و ارتباطات رسمی جوامع انسانی، بیش‌تر در قالب روابط دولت‌ها معنا پیدا می‌کنند و از سوی دیگر ملت‌ها در یک فرآیند دمکراتیک و مدنی، پیگیری نیازها و علایق خود را به دولت‌ها واگذار کرده‌اند، از این رو دولت‌ها هستند که بایستی بازتابنده خواسته‌ها، نیازها و تأمین‌کننده منافع ملت‌ها محسوب شوند.
 
موضوع روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا یکی از چالش‌آمیزترین مسائل سیاسی دو کشور در دهه اخیر بوده که تداوم، تطویل و افزایش روزافزون حوزه های تنش بر پیچیدگی آن افزوده است. در موضوع خاص روابط ایران و آمریکا بنیادهای فکری، شخصیت های اصلی روابط و اختلافات موجود به شمار می آید، که به سختی قابل تغییر بوده و عدم توجه به ثبات یا تغییرات موجود در این سطح منجر به آشفتگی استراتژی‌ها خواهد شد. در واقع استراتژی‌ها برگرفته از نگرش‌ها هستند؛ نگرش‌هایی که ایجاد تغییر در آن‌ها سهل‌تر از شخصیت‌ها و بنیادهای فلسفی صورت می گردد؛ اما این تغییرات به راحتی دگرگونی‌های متناوب در حوزه نظر نیست. عدم توجه به تحولات موجود در عرصه‌های استراتژیک، منجر به ناهمخوانی و ناهمگونی نظرها می شود. اگرچه تاریخ تعارض آمریکا و ایران در دوره جدید حیات نظام سیاسی در ایران، به آغازین روزهای خیزش انقلابی مردم ایران به رهبری امام خمینی(ره) باز می‌گردد؛ اما این واقعیت که تغییر شرایط محیطی و ابزارهای حقوقی و فن‌آورانه، آمریکا را به سوی طراحی و اجرای سیاست‌های تازه‌ای رهنمون کرده است؛ غیرقابل انکار می‌نماید. 
 
 
کلید واژه ها: 

روابط بین‌المللی

سیاست خارجی

روابط ایران و آمریکا

سیاست تغییر اوباما

 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول : کلیات و طرح تحقیق ....................................................................... 1
1 1 مقدمه - - ................................................................................................. 2
1 2 طرح مسأله - - ............................................................................................ 3
1 3 انگیزه و اهمیت انتخاب موضوع - - ..................................................................... 6
1 4 سؤالات و فرضیات - - .................................................................................... 7
1 5 متغیرها و واژه های کلیدی - - .......................................................................... 8
1 6 واژه های کلیدی و تعریف مفاهیم - - .................................................................. 8
1 7 روش تحقیق - - ......................................................................................... 11
1 8 روش گردآوری اطلاعات - - ........................................................................... 11
1 9 سازماندهی پژوهش - - ................................................................................. 11
 
فصل دوم :ادبیات نظری تحقیق ........................................................................ 12
2 1 مقدمه - - ................................................................................................ 13
2 2 سازه انگاری یا کانستراکتیویسم - - .................................................................. 16

2 3 چارچوب تحلیلی سازه انگارانه در روابط بین الملل - - .............................................. 16

2 3 1 هستی شناسی - - - ......................................................................................... 19
2 3 1 1 ساخت مادی فکری منابع – - - - - ................................................................... 21
2 3 1 2 ساختار یابی - - - - ....................................................................................... 22

2 3 1 3 هویت پویا و تجلی آن در سیاست بین المللی - - - - ................................................ 23

2 3 2 معرفت شناسی - - - ................................................................................... 24
2 3 2 1 جنبه فکری معنایی واقعیت - - - - - ................................................................... 24
2 3 2 2 انواع طبیعی و انواع اجتماعی - - - - ................................................................... 25
2 3 2 3 قوام بخشی ساختار کارگزار – - - - - .................................................................. 25
2 3 2 4 تقریر و توصیه در تحقیق - - - - ........................................................................ 26

2 3 سازه انگاری از روابط بین الملل تا سیاست خارجی - - ............................................ 27

سیاست گذاری ..................................................................................................... 35

2 5 انواع رویکردهای سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در تقابل با ایران - - ................... 47

2 5 1 رویکرد تقابل گرایی تعامل گرایانه - - - Interactional cunterism Approach .......... 47
2 5 2 رویکرد تعامل گرایی - - - Approach Interactional ............................................. 48
2 5 3 رویکرد تقابل گرایی - - - cunterism Approach ................................................ 48
 

فصل سوم :تاریخچه روابط خارجی ایران و ایالات متحده آمریکا ................................... 51

3 1 روابط ایران و آمریکا از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران - - ................................... 51

3 1 1 تاریخچه شکل گیری روابط از آغاز تا جنگ جهانی دوم - - - ........................................ 51

- - -3 1 2 از جنگ جهانی دوم تا کودتای 28 مرداد 1332 ................................................. 56
3 1 3 از کودتای 28 مرداد تا پیروزی انقلاب اسلامی - - - ................................................... 59
3 1 3 1 روابط سیاسی - - - - ..................................................................................... 61
3 1 3 2 روابط اقتصادی - - - - .................................................................................... 63
3 1 3 3 تحکیم روابط اطلاعاتی امنیتی - - - - - ............................................................... 66

3 2 روابط خارجی ایران و آمریکا از پیروزی انقلاب اسلامی تا دوره اوباما - - ....................... 68

3 2 1 چرخش در سیاست خارجی آمریکا - - - ................................................................. 68
3 2 2 روابط ایران و آمریکا در دوران تحولات انقلابی تا بحران گروگان گیری - - - ...................... 71

3 2 3 روابط ایران و آمریکا از بحران گروگانگیری تا پایان جنگ با عراق - - - ............................. 75

3 2 3 1 تلاش برای حل بحران تا صدور بیانیه الجزایر - - - - ................................................ 75
3 2 3 2 آغاز جنگ ایران و عراق - - - - .......................................................................... 79

3 2 4 روابط ایران و آمریکا از پایان جنگ تا روی کار آمدن دولت اصلاحات - - - ........................ 83

3 2 5 روابط ایران و آمریکا از دولت اصلاحات تا دولت اوباما - - - ........................................... 91
 

فصل چهارم :سیاست تغییراوباما ...................................................................... 111

4 1 انتخاب اوباما - - ...................................................................................... 111
4 سیاست تغییر در داخل آمریکا - - 2 ................................................................. 113

4 3 اصول دکترین اوباما و شعار تغییر - - .............................................................. 114

4 4 سیاست تغییر در عرصه خارجی - - ................................................................ 116

4 4 1 خاورمیانه - - - ............................................................................................. 118
4 4 1 1 مسأله فلسطین - - - - ................................................................................. 118
4 4 1 2 افغانستان و پاکستان - - - - ........................................................................... 119
4 عراق - - - - 4 1 3 ............................................................................................. 112
 

فصل پنجم : عوامل تنشزای روابط دوطرف ......................................................... 117

5 1 بنیان های سیاست خارجی آمریکا - - ............................................................. 119

5 1 1 مکات سه گانه - - - ...................................................................................... 119
الف. مکت هامیلتونیسم؛ .................................................................................... 119
ب. مکت جکسونیسم؛ ....................................................................................... 121
ج. مکت ویلسونیسم؛ ........................................................................................ 121

5 1 2 عوامل مؤثر بر سیاست خارجی امریکا - - - ............................................................ 123

الف. عوامل دولتی ............................................................................................ 123
ب.عوامل غیردولتی ........................................................................................... 123
5 2 رویکرد سیاست تغییر اوباما نسبت به ایران - - ................................................... 124

5 3 علل و عوامل تعامل ایران و آمریکا - - ............................................................. 129

5 3 1 فعالیت ایران در روند غنی سازی اورانیوم - - - ....................................................... 131
5 3 2 امنیت سازی در افغانستان و عراق - - - ................................................................ 131
5 3 3 بازسازی ادراک سیاسی نسبت به ساختار قدرت در ایران - - - ..................................... 131
5 5 مهمترین محورهای مناقشات روابط ایران و آمریکا - - .......................................... 132
5 5 1 مسأله تروریسم و روابط ایران و آمریکا - - - .......................................................... 132
5 5 2 مسأله هسته ای - - - ..................................................................................... 133
5 5 2 1 راهبرد تهدید و تطمیع )سیاست چماق و هویج( - - - - .......................................... 134
5 5 2 2 راهبرد فشار از بیرون، تغییر از درون - - - - ....................................................... 134
5 5 2 3 راهبرد فشار از پایین و چانهزنی از بالا - - - - ....................................................... 135
5 5 2 4 سیاست های آمریکا برای مقابله با برنامه هسته ای ایران - - - - ................................... 136
5 5 3 مسأله طرح خاورمیانه بزرگ - - - ....................................................................... 141
5 5 4 مسأله صلح خاورمیانه - - - .............................................................................. 142
5 6 علل و عوامل تقابل ایران وآمریکا - - ............................................................... 142
5 7 هویت به عنوان عامل بازدارنده روابط ایران و آمریکا - - ......................................... 143
5 8 انتخابات در ایران: رویکرد روحانی و ظریف - - ................................................... 149
5 9 1 رابطه ایران و آمریکا بعد از انتخابات - - - .............................................................. 153
- - -5 9 2 سفر روحانی به نیویورک 1392 .................................................................. 155
5 9 3 اوباما در حال مکالمه تلفنی با حسن روحانی - - - ................................................... 156
5 9 4 مذاکرات ژنو - - - ......................................................................................... 158
5 8 نتیجه گیری - - ....................................................................................... 159
منابع ...................................................................................................... 165
کتابها ....................................................................................................... 165
مقالات ...................................................................................................... 168
English ................................................................................................. 172
 

دانلود پایان‌نامه تاثیر سیاست تغییر اوباما بر روابط ایران و آمریکا